םיטקיורפ  

רודיבו רחסמ ,קט-ייה ,םידרשמםענקוי ,MOBILIAN תרבח
רובע ר"מ 2,000-כ לש חטשב םידרשמ ןונכת
שדחה היישעתה רוזאב לארשי ןאיליבומ תרבח
.םענקויב
.ב"הראב םאה הרבחה םע םואיתב ןנכות טקיורפה
חותיפב תקסועה ,קט-ייה תרבח איה MOBILIAN
.םיבשחמ ןיב תיטוחלא תרושקתל הנכותו הרמוח
תויולעבו ההובג בוציע תמרב עצובו ןנכות טקיורפה
.תוכומנ
ןיעה שאר ,לביס קראפ ,BVR תיב
,BVR תצובקמ קט-ייה תורבח סלכאמ הנבמה
. BVR Systems - ןהבש הלודגהש
.ר"מ 5,500-כ אוה ללוכה הנבמה חטש
.הינח ףתרמו ,הירלג תמוק ,תומוק 3 הנבמב
יפל ,טרופמ ןונכת עצוב הרבח לכ רובע
.תודחוימה היתושירד
םיצעויה לכ לש בלושמ ןונכת הללכ הדובעה
.טקיורפ לוהינוהלאוצנו ,סקרק ,EPSON תיב
EPSON םיבשחמה תרבח לש ישארה ןיינבה
.הלאוצנוב
תומוק שולשב ,ר"מ 5, 000-כ הנבמה חטש
.הינח תמוק לעמ
הלהנההו תואישנה ידרשמ תא ליכמ הנבמה
תוריש ףגא ,המגדהו קוויש ףגא ,הרבחה לש
ןוקית תודבעמ ,להק תלבק ,םידבוע תכרדהו
.היינחו ןסחמ ,הקזחאו
קחצי לכירדא םע ףותישב ןנכות טקיורפה
.דלפנרמ
הירסיק רודיבו רחסמ זכרמ
.הירסיקב רודיבו ירחסמ זכרמל ינויער ןונכת
.היינח לעמ תומוק 2 ללוכ טקייורפה
םיביטומ יוושכע ןפואב רכזאמ טקייורפה בוציע
.הירסיק לש הרבעמ םיירוטסיה

ךוניחו רוביצ ינבמתובכרהו םילמנה תושר - תבכר תונחת
תושר רובע םיבר םיטקיורפ הננכית ןוקנלפ
םגו ,תבכר תונחת רקיעב - תובכרהו םילמנה
ינבמו םיכסומ ,םידרשמ ,הרקבו הטילש ינבמ
.הנסחא
לכ תא ללוכה ןונכת ןוקנלפ העציב םיטקיורפה לכב
.טקיורפה רובע ושרדנש םיצעויה
,הנימינב :ןוקנלפ ידי לע וננכותש תונחתה ןיב
,תילתע ,בקעי ןורכז ,עשוהי תיב ,הינתנ ,הרדח
,הלמר ,הירסיק - הנח סדרפ ,ד"בח רפכ
גורדש ,הפיח - םילג תב תנחת גורדש ,הנומיד
.םיפסונ םיטקיורפו זכרמ הפיח תבכר תנחת
הירגינ ,סוגל ,ימואלניבה יאקירמאה ס"היב
יאקירמאה רפסה תיב לש סקלפמוק
450-ל תותיכ ללוכה ,סוגלב ימואלניבה
ישרגמ ;טרופסו ןורטאית ,םיסנכ םלוא ;םידימלת
.תווצל םירוגמו ;טרופס
תותיכ 18 ובו תימינפ רצח ביבס יונב ס"היב
ףגא ,תודבעמ ,הירפס ,(ןושאר בלשב) דומיל
.היצרטסינימדאו םירומ
לסרודכ ,לגרודכ ישרגמ םיללוכ טרופסה ינקתמ
הנבמו הייחש תכירב ,הציר ילולסמ ,סינטו
.תוחתלמו םיתוריש
.EAP תרבח םע ףותישב


היישעתתותימצ לעפמ
םלג ירמוחל ןבא דוביעל לעפמ - תותימצ לעפמ
.יופיחלו ףוצירל ,םיחיראה תוישעתל
רוזאב םקוממ ,יבאז דג תצובקמ ,לעפמה
.םערפש דיל הרמט שדחה היישעתה
לע שדח לעפמל בא תינכות הללכ הדובעה
,ר"מ ףלא 20 לש יונב חטשו םנוד 35 לש חטש
הנבמ ,רוציי ינקתמו ינבמ לש טרופמ ןונכת ןכו
םלג ירמוח ןוסחאל םינבמו ,ישאר םידרשמ
.תרמגומ תרצותו
לש רומיגה ירמוח ךרוצל הלצונ לעפמה תרצות
.םידרשמה הנבמ
הירגינ ,BRT (Bonny River Terminal) זג לעפמ
תרבח לש זג לעפמל יוניבה לש טרופמ ןונכת
.תיאקירמאה MOBIL
תפרצמ תורבח םע םואיתב השענ ןונכתה
.רוצייה יכילהת לש עוציבו ןונכתב וקסעש ,ןפיו
ללוכו הירגינב דדובמ רוזאב הנבנ טקיורפה
,תוינואל הניעט ףוסמ ,זג ילכמ ,םיינכט םינבמ
ינבמ ,ץוציפ ןגומ הרקב הנבמ ,םיקוסמ תחנמ
,םידבוע ירוגמ ,הירטיפק ,ןוחטיב ,הלהנמ
,שא יוביכ תנחת ,ךסומו קלד תנחת ,האפרמ
םידבוע תחוורל הנבמ ,הקזחאו ןוסחא הנבמ
.טרופס ינקתמו
.EAP תרבח םע ףותישב

םירע יוניבו םירוגמ


םירוגמ
לחה ,םינוש םילדגבו םיפקיהב םירוגמ ןונכת
םינבמל דעו רתויב ההובגה המרב תוליווב
.םינוש םילדגב תונוכשו םיצבקמ
.ל"וחבו ץראב וננכות םירוגמל םיטקיורפה
ןונכתב לחה - רתויב ןווגמ ןונכתה יתוריש ףקיה
םיטקיורפ לוהינו ללוכ ןונכת ךרד ,דבלב ילכירדא
.קווישו םוזייל דעו
ABUJA ,ינוריע עטקמ ןונכת - םירע יוניב
הירגינ לש השדחה הריבה ריע - (הז'ובא)

תויתשתה לש ינושאר יסדנה ןונכתו טרופמ ינברוא ןונכת
ףלא 50 -כ רובע ,מ"ק 5.7-כ לש חטש לע ינוריע עטקמל
הריבה ריע לש ןושארה בלשה ןונכת תרגסמב םיבשות
.ה'זובא ,הירגינ לש השדחה
תננכותמו ,הנידמה זכרמב תאצמנ השדחה הריבה ריע
.םיבשות ןוילימ 3-כ סלכאל
,ודוהב רג-יד-ןשו ,ליזרבב היליזרב תמגוד טקיורפ והז
םיימואלניב ןונכת ידרשמ .םלועב ומקוה ותומכ םיטעמש
הריבה ןונכתב קלח תחקל ונמזוה הנושארה הרושהמ
.םירחאו סדאיסקוד ,ןאפימ הגנט וזנק םהבו,השדחה
.EAP תרבח םע ףותישב


 


plancon@aquanet.co.il 04- 8254691 :סקפ  04-8342020 :לט 34613 הפיח ,72 הירומ 'דש