הרבח ליפורפ  
לש ללוכ ןונכתב ,ילכירדא ןונכתב תקסוע ןוקנלפ תרבח
.םיטקיורפ לוהינבו םיטקיורפ

ץיפש יכדרמ רוספורפ ידי לע 1974 תנשב הדסונ הרבחה
תיחרזאה הסדנהה ףנעב םיליבומהמו םיצולחהמ היהש ,ל"ז
- ץיפש לואש לכירדא ידי לע ןוקנלפ תלהונמ םויכ .לארשיב
,הפיחב ןוינכטב םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפה רגוב
.תונייטצהב ,1979 תנש

םוחתב :ןימזמה תשירדל םאתהב םינתינ ןונכתה יתוריש
םירחאה ןונכתה ימוחת לכב םג וא דבלב הרוטקטיכראה
,תיחרזא הסדנהו היצקורטסנוק ןוגכ ,טקיורפל םישורדה
.רחא יסדנה ץועייו א"מ היצלטסניא ,תרושקתו למשח
תנכה - הדובעה יבלש לכ תא םיפיקמ הלא םיתוריש
םואית ,תויומכ יבתכו םיטרפמ ,טרופמ ןונכת תומרגורפ
.עוציבה לע חוקיפו ןונכתה
 
תינכותה בלשמ לחה חוקלה יכרצ לע שגד המש ןוקנלפ
תלבקל דעו ,ויתושירד יפ לעו ןימזמה םע תנייפואמה
ההובג תינוטקטיכרא תוכיאב ילנויצקנופ טקיורפ
ןוקנלפ לש התלוכי .תרדגומ תיביצקת תרגסמבו
תחא גג תרוק תחת ןונכתה יפנע לכ תא םאתלו זכרל
.םיבר םיבאשמו ןמז חוקלל תכסוח

ל"וחל ןונכת יתוריש ןתמב התוליעפ הלחה ןוקנלפ
ל"וחב הרבחה תוליעפ .ל"וחבו לארשיב םויכ הליעפו
םיטקיורפה .היכרותו הלאוצנו ,הירגינב רקיעב תזכרתמ
הרבחב ועבק ל"וחב םילודג םינימזמ רובע העציבש
םואית ,תוינכות טוריפ ,הדובע לש םיהובג םיטרדנטס
רבעמ - םינמז תוחולב הדימעו תוכיא תרקב ,ןונכת
.לארשיב ןונכתב לבוקמל
תרבח םע ףותישב םבורב ועצוב ל"וחב םיטקייורפה
.EAP - Egbor Arenco Planning
 
,םידרשמ ,רוביצ ינבמ םיללכנ ןוקנלפ לש םיטקיורפה ןיב
,היישעת ינבמ ,קט-ייהה תיישעתל םידרשמו םינבמ
.םינוש םיפקיהב םירוגמו םירע יוניב ,תוריית ינבמ
תונותיעב םימוסרפב וכז הרבחה לש םיבר םיטקיורפ
,"הרוטקטיכרא" ,"תילארשי תולכירדא") תיעוצקמה
היזיוולט תוינכותל ומלוצו ("סבולג" תאצוהב "בוציע"ו
.תולכירדאו בוציע יאשונב

:םינמנ הרבחה תוחוקל םע
יתב ,ןוינכטה ,לארשי תבכר ,םילמנה תושר - לארשיב
,תובר קט-ייה תורבח ,תיאבצה היישעתה ,קוקיזה
.םיידסומו םייטרפ - םירחא תוחוקלו
םינלבקו תולודג תויאקירמא טפנ תורבח - ל"וחב
.הפוריאב הנושארה הרושהמ

!םכתורישל דומעל חמשנ


 


plancon@aquanet.co.il 04- 8254691 :סקפ  04-8342020 :לט 34613 הפיח ,72 הירומ 'דש